Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, dane kontaktowe: tel. 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl
  2. Z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych można skontaktować się pod numerem telefonu 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu: < >uzyskania /posiadania statusu osoby bezrobotnej, statusu poszukującego pracy,realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2017r. poz.1065 z późn.zm./ oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2017r. poz.1065 z późn.zm./ oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa do udostępniania im danych osobowych (w szczególności Wojewoda, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja, Prokuratura, Sąd).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz.217 z późn.zm.);
  7. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  8. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w celu korzystania ze świadczeń i usług oraz zawierania umów wynikających z przepisów ustaw stosowanych w ramach realizacji zadań przez powiatowy urząd pracy. Odmowa podania powyższych danych będzie wiązać się z rezygnacją ze świadczenia usług przez tut. Urząd.
  10. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (zautomatyzowanego przetwarzania) w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę