Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, dane kontaktowe: tel. 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl
   
 2. Z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych można skontaktować się pod numerem telefonu 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:
  1. uzyskania /posiadania statusu osoby bezrobotnej, statusu poszukującego pracy,
  2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność administratora.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 RODO, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy,  ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  oraz innych przepisów regulujących działalność administratora.
   
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy ds. pracy prowadzący rejestr centralny, organy publiczne (US/ZUS/KRUS) i inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (w tym umów powierzenia, m.in.: Sygnity SA. z siedzibą w Warszawie, firmy brakujące i niszczące dokumenty) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków oraz banki i jednostki świadczące usługi pocztowe, tj. Poczta Polska S.A.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  oraz ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
   
 9. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w celu korzystania ze świadczeń i usług oraz zawierania umów wynikających z przepisów ustaw stosowanych w ramach realizacji zadań przez powiatowy urząd pracy. Odmowa podania powyższych danych będzie wiązać się z rezygnacją ze świadczenia usług przez tut. Urząd.
   
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (zautomatyzowanego przetwarzania) w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.
Załączniki
Klauzula informacyjna z podpisem (pdf, 126 KB)

Klauzula informacyjna (informacja dla osób wskazanych we wniosku do kontaktu oraz dla opiekunów stażu)

Informacja dla osób wskazanych we wniosku do kontaktu oraz dla opiekunów stażu
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, dane kontaktowe: tel. 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych można skontaktować się pod numerem telefonu 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl lub pisemnie
  na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, w zakresie rozpatrzenia wniosku oraz wykonania umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy ds. pracy prowadzący rejestr centralny, organy publiczne (US/ZUS/KRUS) i inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (w tym umów powierzenia, m.in.: Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy brakujące i niszczące dokumenty) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków oraz banki i jednostki świadczące usługi pocztowe, tj. Poczta Polska S.A.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
  do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię  nazwisko, stanowisko, numer telefonu.
 8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  oraz ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
 9. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pracodawcy ubiegającego się o pomoc określoną w ustawie.
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych
  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (zautomatyzowanego przetwarzania) w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.
Załączniki
Klauzula informacyjna (dla osób wskazanych we wniosku) z podpisem (pdf, 129 KB)

Klauzula informacyjna (informacja dla osób wskazanych we wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy)

Informacja dla osób wskazanych we wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, dane kontaktowe: tel. 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych można skontaktować się pod numerem telefonu 13 460 89 00, e-mail: rzus@praca.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, w zakresie rozpatrzenia wniosku oraz wykonania umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy ds. pracy prowadzący rejestr centralny, organy publiczne i inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (w tym umów powierzenia, m.in.: Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy brakujące i niszczące dokumenty) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków oraz banki i jednostki świadczące usługi pocztowe, tj. Poczta Polska S.A.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko, forma zatrudnienia i okres obowiązywania umowy zawartej z Pracodawcą.
 8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  oraz ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
 9. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pracodawcy ubiegającego się o pomoc określoną w ustawie.
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (zautomatyzowanego przetwarzania) w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.
Załączniki
Klauzula informacyjna (KFS) (pdf, 128 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę